TMO Information

Information till elever och föräldrar/gode män

Under vårterminen 2018 kommer samtlig personal på Sprintgymnasiet att genomföra en utbildning i traumamedveten omsorg (TMO). Utbildningen ges av Skolverket i samarbete med Rädda barnen och har sin grund i den australiensiska psykologen och forskaren Howard Baths arbete, där skolans uppdrag att skapa en trygg miljö för lärande och utveckling genom goda relationer står i fokus. Målet med utbildningen är att ge personal i skolan ökade kunskaper om förhållningssätt som stödjer elever som har varit utsatta för bland annat traumatiska upplevelser och kronisk stress. Mer information om TMO-utbildningen finns att läsa på https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/utbildning-i-traumamedveten-omsorg-tmo-1.266341

Vi på Sprintgymnasiet är mycket glada för att vi får möjligheten att genomföra denna utbildning, eftersom att den berör utmaningar som vi ställs inför i det vardagliga arbetet med våra elever.

Utbildningen är omfattande och intensiv, vilket medför att lektioner kommer att behöva utgå vid några enstaka tillfällen då personalen är upptagna med seminarier och föreläsningar. Utbildningen genomförs i två personalgrupper enligt två separata tidplaner, vilket innebär att i samband med dessa dagar kommer det att finnas personal på skolan men elever i respektive arbetslag (se nedan) kommer inför dessa tillfällen att ges uppgifter att arbeta med hemma. De dagar då lektioner utgår under våren kommer att vara:

Arbetslag 1 och 3

Extrainsatta studiedagar

Berör elever i klasserna IM17AA-AF, IM173B-D, IM174B-C

23-24 januari, 18 april

 

Arbetslag 2 och 4

Extrainsatta studiedagar

Berör elever i klasserna IM171A, IM172A-C, IM173A, IM173F-J, IM174A

27-28 februari, 17 april

Alla elever som berörs av dessa förändringar kommer att ges information med mer detaljerade anvisningar inför dessa tillfällen.

11 januari 2018