Specialpedagog

Specialpedagogen har ett brett arbetsfält och en handledande roll, bidrar till skolans pedagogiska utveckling och ingår i elevhälsan. Synsättet karaktäriseras av en pedagogisk helhetssyn och utgår från elevens starka sidor.

Arbetsuppgifter kan vara på:

Organisationsnivå 
Tillsammans med skolledningen ta fram och driva skolutvecklings frågor.

Gruppnivå 
Ta fram verktyg och metoder som leder till förbättring av lärmiljön.

Individnivå 
Synliggöra elevens styrkor för att stärka elevens självkänsla.

I uppdraget ingår att: 

  • Identifiera, analysera och reducera hinder samt kompensera för svårigheter i undervisnings- och lärandemiljön.
  • Utgå från varje elevs individuella förutsättningar och se möjligheter för varje elev.
  • Vara behjälplig vid upprättande av åtgärdsprogram/handlingsplan för att eleven, så långt det är möjligt, uppnår kunskapsmålen.
  • Ge handledande/rådgivande samtal till lärare, elever, förälder för att strukturera en arbetsgång med stöd och återkoppling.

Jag har inga mottagnings- eller telefontider utan kontakta gärna via telefon, mail eller kom förbi.
 

Specialpedagog

Marie Stolpe
Biblioteket
Uppdaterad: