Elevhälsa

I elevhälsan ingår kurator, skolsköterska samt specialpedagog. Elevhälsan samarbetar även i team med programrektor och studie- och yrkesvägledare.

Kurator har ansvar för att ge personal, elever och föräldrar information och service i sociala frågor.

Skolsköterskans huvudsakliga arbetsuppgifter är hälsobesök, enklare sjukvård, vaccinationer, elevvård (till exempel stöttning av elever med olika funktionshinder, arbete med elever som på ett eller annat sätt far illa).

Specialpedagogen har ett brett arbetsfält och en handledande roll. Specialpedagogen bidrar till skolans pedagogiska utveckling och ingår i elevhälsan. Synsättet karaktäriseras av en pedagogisk helhetssyn och utgår från elevens starka sidor. 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Elevhälsa